home

Forsiden

Referat af generalforsamlingen i HYOR tirsdag d. 9. april 2019


Her under et Uddrag af Referat fra general Forsamlingen 2019. Referat og beretningen kan også læses/downloades som pdf filer her under.Dagsorden
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Jens Thorup og han takkede ja og konstaterede at der var indkaldt rettidigt til generalforsamlingen

2. Bestyrelsen aflægger beretning
Formandens beretning (Kan læses længere nede på denne side eller i pdf link i toppen)

Beretningen blev godkendt af forsamlingen Lærke orienterede ganske kort om Jonas situation, og generelt om driften af Ridecentret læs nyhedsbrevet som ligger på hjemmesiden i Nyheder

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Louise fremlagde regnskabet og vi kommer ud af året med et lille underskud på 4,500,- kr. som bla. skyldes et par aflyste stævner pga. kværke og faldende stævnedeltagelse. Der er fremgang på vores hold og antallet af medlemmer er stigende, vi har en pæn egenkapital og likviditeten er positiv. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen

4. Forslag til vedtægtsændringer
Ændringer er skrevet med rødt i pdf filen, som kan ses her

§ 4. I rideforeningen kan optages aktive senior- og juniormedlemmer samt passive medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som aktive juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år. Voksne fra 18 år optages som aktive seniormedlemmer. Passive medlemmer, er medlemmer, der ikke kan deltage i klubbens og andre ridesportslige aktiviteter.

Medlemsskabet er gældende fra den dag, anmodning herom er indsendt via klubmodulet på hjemmesiden. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. Udmeldelse kan ske pr. mail til: klubmodul@hyor.dk med mindst 1 måneds varsel til 1. januar. Hvis ingen af et juniormedlems forældre/værger er medlem af foreningen, har en af disse én stemme på sine børns/sit barns vegne.

§ 7. Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges på den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. Medlemskontingentet opkræves forud 1 gang årligt og er forfalden til betaling den 1. januar. Er kontingentet ikke betalt senest 2 måneder efter forfaldsdagen, ophører vedkommendes rettigheder, og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom. Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar over for generalforsamlingen. Fra det år hvor et aktivt medlem fylder 25 år, stiger kontingentet til det dobbelte af, hvad medlemmer under 25 år betaler.

§ 11. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i april måned.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 20 marts. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag skriftligt meddeles foreningens medlemmer med mindst 14 dages varsel via foreningens hjemmeside, opslag og sociale medier.

Medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 2 måneder.

De forslåede ændringer blev vedtaget ved håndsoprækning

5.Fastsættelse af medlemskontingent
Bestyrelsen har foreslået følgende kontingenter For unge under 25 år foreslås at de betaler 300,- For medlemmer over 25 år foreslås det at de betaler 600,- For passive medlemmer foreslås det at de betaler 250,- Dette blev godkendt af forsamlingen

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Mimse Frisk Jensen var på valg og modtog genvalg Anne Dorte Johansen trådte ind i bestyrelsen (Anne Dorte Johansen har været suppleant men trådte ind i bestyrelsen da et af medlemmerne valgte at trække sig før valget)

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Ea La Cour blev genvalgt
Emma Perriton blev valgt ind som 2 suppleant
8. Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleant.
Nanna
Freja Bech
Louise Schiebel
Pernille
Emillie
Tanja Lyse
9. Eventuelt
Kirsten Broch foreslog at man kunne søge en fond om midler evt. til en ny dommervogn, dette ser vi på på et af de første bestyrelsesmøder
Bestyrelsens beretning 2018
Generalforsamlingen den 9. april 2019
Økonomi og medlemstal:
Vores regnskab for 2018 viser en forbedring ift. 2017. Vi kommer dog ikke ud med et overskud men heldigvis kun med et mindre underskud, som vi sagtens kan bære. En primær årsag til, at vi ikke kører i nul som planlagt, skyldes bl.a. en noget uventet kværkeperiode med to aflyste stævner. Regnskabet vil kassereren gennemgå efterfølgende.

Vi sluttede 2018 af med 164 medlemmer, som er en nedgang i forhold til 2017 - en nedgangtendens som iøvrigt også gør sig gældende på landsplan.

Trods kværke perioden har vi alligevel haft et fint aktivitetsniveau i klubben. Og de stævner, som vi har afviklet, har også været velbesøgte.

Undervisning:
Undervisningsaktiviteterne ligger stabilt på samme niveau som sidste år. De følgende tal på undervisning er som hvert år opgjort april indeværende år.

Holdundervisning:
Vi har 120 elevryttere, fordelt på både børne- og voksenhold. Undervisningen på hold tog vores dygtige undervisere: Marianne, Tina og Stine sig af i 2018. Tusinde tak for en rigtig flot indsats til jer alle tre. Fra midt april i år vil holdundervisningen fremover blive varetaget af Tina.

Privat dressurundervisning:
Der er 9 ryttere, der meget stabilt og fast får privat dressurundervisning hos Anne-Dorte Albertsen om torsdagen. Anne-Dorthe er god for os - hun har stabilt og meningsfuldt været sammen med HYOR gennem utrolig mange år og hjulpet rigtig mange ryttere videre med deres ridning og deres heste og ponyer. Lad det blive til rigtig mange flere år :-)

Vi har i det meste af 2018 også haft fast undervisning i dressur om mandagen hos berider Jimmi T. Sørensen. Fra november 2018 søsatte vi så et nyt helhedsorienteret undervisningskoncept, hvor vi fik overtalt Jimmi til også at udbyde springdressur (som skulle ligge om mandagen). Derfor blev Jimmis undervisning på det sædvanlige dressurhold flyttet fra mandag til fredag. At udbyde undervisning en fredag fra kl. 17 er en lidt vanskelig sag, da der kan ligge stævner - og stævneforberedelse hos os selv - om fredagen. For rytterne er fredagen også en dag med diverse fester og sjove sammenkomster med familie og venner. Gennemsnitlig vil der kun være ca. 2 - 3 mulige undervisningsgange pr. måned. Det tvang os til igen at tænke i helt nye baner og videreudvikle på vores nye koncept. Nu kan man derfor tilmelde sig en sms liste, hvor man modtager tilbud om dressurundervisning på de mulige fredage. Når rytterne fra sms listen har meldt sig på, udbydes de resterende tider på vores hjemmeside. Der er pt. 11 ryttere, der står på denne sms liste.

Privat springundervisning:
Når vi kalder konceptet for helhedsorienteret undervisning, er det især fordi vi ønskede en større kobling mellem spring- og dressurundervisningen. Springdressur ved Jimmi T. Sørensen startede ligeså stille op om mandagen og voksede ret hurtigt fra 3 – 4 stabile ryttere, til nu at omfatte 9 - 10 ryttere - og er dermed igen blevet til springhold. Det er stadig muligt at få undervisning i dressur ved Jimmi om mandagen, når springholdene er afviklet. Når vi kommer op på et større antal springryttere, vil vi overveje evt. at flytte springundervisningen tilbage til om onsdagen. Så vil Jimmis dressurundervisning formentlig også flyttes tilbage til mandag eftermiddag.

Vi tænker ligeledes Tinas hyggespring i week-enderne ind i vores helhedsorienterede ridning. Hyggespring har med succes været afholdt for de parts- og privatryttere, der godt kunne tænke sig at snuse lidt til springning, inden de melder sig til springundervisningen. De øvede springryttere kan også tilmelde sig og bruge dagen som træning. Hyggespring er fortsat en succes og et godt tilløbsstykke.

Specialridning:
Udover klubbens undervisning deltager godt 145 ryttere i forskellige former for specialridning under Hylke Ridecenter. Her er der en lille stigning i aktiviteten i forhold til året før. Vi er alt i alt rigtig mange, der går igennem Ridecenteret i løbet af en uge, og der er mange forskellige interesser, vi som klub skal varetage og rumme i vores hverdag med hestesporten. Så vi kan med glæde fortsat sige, at vi lever op til at være en mangfoldig klub med gode brede menneskelige værdier.

Stævner:
Heste og ridesport koster en del penge. Men for klubben har det altid været det vigtigste, at prisen for undervisningen sættes sådan, at undervisningen balancerer i sig selv, så priserne kan være tilgængelige for flest mulige børn og voksne. At vi vælger sådan skyldes også, at god undervisning er en garant for dygtige ryttere, og dermed børn og voksne men størst mulig sikker omgang med sporten. På grund af det valg, er det derfor primært stævneaktiviteten, der skaber positiv økonomi for klubben. Der er i 2018 blevet ansøgt om 7 stævner, hvoraf 2 blev aflyst pga. kværken. Så selv om vi havde planlagt en øgning af stævneaktiviteten, så skulle det gå lidt anderledes - dog udenfor vores kontrol må man sige.

Der er derfor i alt blevet afholdt 5 stævner hvoraf 3 var D stævner - fastelavnsstævne og 2 afdelinger af klubmesterskabet. Stævnerne har været flot planlagte og også fint afviklede med mange roser undervejs fra rytterne.

Vores sløjfestævner er også meget populære - med op til over 40 starter. Sløjfestævnerne er for de ryttere, der endnu ikke helt selv vil eller kan starte til klubstævnerne. Vi har i 2018 afholdt 5 sløjfestævner hvoraf 2 af dem var i forbindelse med ridelejrene.

Vi har et rigtig dygtigt og arbejdsomt stævneudvalg, som organiserer alt omkring stævnerne – dommere, teknisk delegerede, tilmeldinger, starttider, sponsorer, informationer til de frivillige hjælpere, koordinering med distriktet .. og meget, meget mere. Hvis vi er mange nok til at støtte stævneudvalget ved at lægge en frivillig praktisk indsats før og under stævneafviklingen, så lader det sig gøre at lave stævner, uden det bliver alt for hårdt for nogle få.

Vi er faktisk en klub med rigtig gode og flittige frivillige kræfter. Vi har nogle seje medlemmer, som skriver sig på vores nutidige og smarte elektroniske hjælperlister. Vi vil meget gerne bede jer om fortsat at skrive jer på, og også aht. planlægningen gerne lidt tidligere end I gør nu.

Skriv datoerne for de kommende stævner ind i din kalender allerede i aften. Henrik har lavet et flot opslag med stævnedatoerne, som hænger her i rytterstuen og hjælp endelig med at sprede opfordringen til forældrene på børneholdene og alle voksenrytterne og alle dem, du kender, der kunne tænkes at ville give en hånd med. Vi har brug for alle og har også en klar forventning om, at de ryttere, det starter stævner, helt automatisk melder sig på hjælperlisten.

Vi værdsætter meget højt den altid høflige og glade indsats, der er gjort for sløjfestævner og stævner i 2018 - og lad os få ligeså gode og stemningsfulde stævner i 2019.

Ridelejr:
I 2017 fortalte bestyrelsens beretning, at vi i 2018 ville forsøge os med at afholde 2 ridelejre. Der blev derfor i 2018 afviklet en ridelejr for de 6 - 9 årige med 13 deltagere samt en ridelejr for de 10 - 16 årige med 17 deltagere. Det var en stor succes - der var alt i alt 9 flere deltagere med til ridelejrene i 2018 end året før. Ridelejrene kan - som alle vores aktiviteter - også kun afholdes på grund af en stor og meget fin frivillig indsats og hjælp fra forældrene.

Andre aktiviteter:
Vi har i 2018 afholdt vores årlige fælles arbejdsdag. Og vi afholdte i sommeren 2018 vores første weekend kursus i springdressur. Og som vi også havde annonceret i sidste års beretning - fejrede vi den 8. august ridecenterets 20 års jubilæum og klubbens 30 års jubilæum. Det blev en rigtig flot, sjov og hyggelig dag med gode aktiviteter for både de rideinteresserede, familierne og børnene - og en tur rundt i Hylke i hestevogn var et helt særligt tilbud, vi var mange der nød. Mange af vores gamle venner, hjælpere og medlemmer dukkede op - og der blev holdt sjove og eftertænksomme taler om os og ridecenteret. Der var også gode pølser og dejligt fadøl :-)

Som altid afviklede juniorudvalget en smadderhyggelig halloween aften - og vi fik pyntet op med fint udskårne græskarhoveder.

Yderligere er der med stærk indsats fra Lærke lavet et helt nyt tiltag med Lucia optog til hest gennem Hylke by. Det var en helt særlig dag, hvor heste og Hylke by nærmest på historisk vis gik op i en højere enhed.

Vi har også spist sammen, hygget sammen og lavet alle mulige andre dejlige ting i 2018.


I efteråret 2018 blev vi ramt af en slem ulykke, som har påvirket både Thorup Hofer familien og alle os i klubben og på ridecenteret rigtig, rigtig meget. Jonas fik et hjertestop, som gjorde, at han nu er i et langt genoptræningsforløb og derfor lige nu ikke har sin daglige gang på ridecenteret. Vi savner ham meget og håber ham alt det bedste.

Mange af hverdagens tråde med kontakter, opgaver, administration mv. er hos os altid blev håndholdt af ridecenterets ejer, som jo har sin daglige gang i driften af alting. I denne situation har Ridecenterets ansatte trådt så fint i karakter og taget over på hver sin måde og på forskellige opgaver. Og også mange frivillige kræfter har meldt sig på banen og gjort det samme. Så det er lykkedes at køre driften videre – måske også fordi Jonas på så fin vis allerede har uddelegeret forskelligt.

Lærke har ben i næsen – og trods de nye vanskelige vilkår for familien – og en udpræget bekymring overfor omgang med heste – besluttede hun at drive det hele videre. Det er stærkt, og det er vi alle glade for. Vi har forsøgt vores bedste for at støtte op – og derfor vil man også kunne se på vores fælles hjemmeside, at der er mange opgaver dellegeret ud på mange forskellige hænder. Lærke har på fornuftig vis allerede fra starten ønsket en synlighed i denne struktur.

Mange har tilbudt deres hjælp – og den hjælp vil vi faktisk fortsat gerne modtage, også selvom det ikke længere er akuthjælp men snarere hjælp til at få det hele til at køre videre hen over en længere tidssperiode.

Og her kommer vores udvalg ind i billedet. Vores udvalg er vigtige, så vi er flere, der kan gå ind og tage hånd om og tage ansvar for forskellige dele af klubben. Det er ikke udvalg, der er skabt for at holde møder, nej - det er grupper af frivillige som er gode til noget, som de gerne vil bidrage med i klubben - og selvfølgelig også gerne vil være sammen med andre om. Vi vil rigtig gerne have så mange som muligt til at skrive sig på vores udvalg. Vi har ophængt nogle opslag i rytterstuen, som man kan skrive sig på allerede i dag. I kan læse alt om udvalgene på vores hjemmeside og I har altid mulighed for at spørge os.

Vi har tidligere haft en støtteforening, som lige på deres generalforsamling i dag har nedlagt sig selv. Vi har derfor oprettet et nyt ad-hoc udvalg i vores udvalgsstruktur, som skal varetage de dele, som typisk var støtteforeningens arbejdsopgaver. Derfor har vi pt. følgende udvalg

1. Juniorudvalg – der nedsættes på Generalforsamlingen
2. Aktivitetsudvalg
3. Materialeudvalg
4. Sløjfestævneudvalg
5. Stævneudvalg
6. PR udvalg
7. Et nyt ad-hoc udvalg, der i samarbejde med stævneudvalg tager sig at sponsorer, gaver, støttearrangementer og medhjælperfest.
Lidt i overskrifter om bestyrelsens arbejde:
Bestyrelsen koordinerer klubbens aktiviteter og styrer økonomien. Bestyrelsens medlemmer har faste opgaver, som man kan læse om på vores hjemmeside. Bestyrelsesmedlemmerne er også frivillige, der bruger fritid og god energi på arbejde i klubben. Da bestyrelsen ikke har fuldtids arbejde i klubben, vil den altid være afhængig af alle andres frivillige bidrag – f.eks. i udvalgene og som hjælpere på stævnepladsen.

Kommunikation og hjemmeside: Meget af vores kommunikation foregår i hverdagen, når vi mødes. Men vi har også nogle IT platforme som vedligeholdes af og hele tiden kreativt udbygges af frivillige.

Sponsorer:
Stor tak til vores faste sponsorer i 2018. Vores sponsorer kan ses på hjemmesiden, og deres støtte bliver annonceret via speakeren til stævner.

Kommunen:
Vi bliver selvfølgelig nødt til at følge med i og være repræsenteret i det kommunale regi, hvorfra vi får kommunale tilskud. I kommunen sættes det også på dagsordenen, hvordan kommunen fremadrettet ønsker at støtte idrætten i Skanderborg.

DRF og Distrikt 12:
HYOR er medlem af Dansk Rideforbund. HYOR er hermed en del af den etablerede ridesport i Danmark, og vi har via vores medlemskab et vist mål af indflydelse. Det medlemskab er en forudsætning for at vi kan afholde stævner, bruge dommere, regler mv. Vi prioriterer samarbejdet med forbundet højt og deltager også i forbundets arrangementer. Vi skal f.eks. være repræsenteret ved Distrikt 12´s distriktsrådsmøder og være med til Repræsentantskabsmøderne i DRF for at opretholde certificeringerne.

Certificering:
Vi er af DRF certificeret i: rideskole, organisation, sikkerhed, ridelejr, stævneafholdelse og bredde, certificeringer som alle skal holdes vedlige. Hvad ser vi for 2019?

1. Vi mener, at situationen er sådan lige nu, at vi skal sætte særligt ind på at finde de frivillige kræfter, der vil hjælpe klubben videre. Vi skal have disse kræfter organiseret i vores udvalg. Vi ønsker gennem udvalgene også at sikre bredden og mangfoldigheden i klubben.

2. Vi kommer til at bruge en del kræfter på at lave nye arbejdsgange, der kan afhjælpe, opsamle og koordinere ift., at opgaverne lige nu ligger på nye og flere hænder. Samtidig skal vi også have organiseret os sådan, at de administrative dele bliver nemmest muligt at håndtere og også sikre, at beslutningsvejene og -processerne fremstår tydelige og bliver formidlet.

3. Vi skal igen satse på større stævneaktivitet, så vi får en sundere økonomi.

4. Vi skal reklamere for at få flere folk til at melde sig hurtigst muligt som frivillige på medhjælperlisten til afvikling af de mange stemningsfulde stævner, vi skal have.

5. Vi vil fortsat holde ridefagligheden højt og satse på underviserkompetencer på flere og forskellige niveauer, samt opslå enkeltstående kurser og arrangementer med ridefaglige elementer.

Afslutning:
Bestyrelsen siger hermed tak til klubbens medlemmer og venner. Alle har været seje og hjælpsomme – og selv om det faktisk har været et år med nogle store og uforudsete forhindringer – så har vi sprunget dem sammen og i fællesskab.

Kære Lærke – en særlig stor tak til dig - vi skal fortsætte det gode samarbejde mellem Hylke Ridecenter og HYOR for at skabe bedst mulig succes for begge parter og ridesporten i Skanderborg som helhed. Vi løfter det her sammen – og det er noget, vi godt kan være stolte af

April 2019,
På bestyrelsens vegne,
Marianne Frisk Jensen
Brug af sidens oplysninger er på eget ansvar.

Design og Kode af © Hylke og Omegns Rideforening pr@hyor.dk